English

The Royal Society of Edinburgh is participating in world Gaelic week – or Seachdain na Gàidhlig – which aims to raise the profile of Gaelic through initiatives, projects and events. This week, we’ll showcase members of the RSE network who will share their stories, ideas, and opinions on Gaelic.

Gaelic is a Celtic language spoken by the Gaels of Scotland for over 1,500 years. An integral part of Scotland’s heritage and cultural identity, with a rich heritage of literature, arts, and folklore, Gaelic in Scotland is flourishing.

Join us in the global Gaelic celebrations with Seachdain na Gàidhlig running from the 20 – 26 February.

The Scottish Gaelic words you already know.
We will also share a Gaelic word of the day on the RSE Twitter. A surprising number of English words come directly from Scottish Gaelic. These words that Scotland still uses are sometimes not pronounced similarly and come directly from Gaelic (or Irish Gaelic)

MOnDAY

Julie Fowlis FRSE, describes how Gaelic is woven into the fabric of Scotland and how stories contained within the landscapes of North Uist have inspired her.

Julie Fowlis FRSE, describes how Gaelic is woven into the fabric of Scotland and how stories contained within the landscapes of North Uist have inspired her.

TUESDAY

We asked Dr Andrew Jennings, RSE Research Networks awardee, about the importance of Gaelic in relation to his research project: Scottish Island Futures 2050 and Beyond.

‘The importance of Gaelic in maintaining a vibrant, confident community in the Hebrides is impossible to overemphasise. It is central to the community’s identity, and it will provide a linguistic and cultural anchor which will allow the isles to navigate the threats, challenges, and opportunities in future. Gaelic is most definitely not a language of the past.’

Dr Andrew Jennings, UHI
RSE Research Networks awardee
Project: Scottish Island Futures 2050 and Beyond
A man wearing a suit and tie smiling at the camera
Dr Andrew Jennings, UHI
RSE Research Networks awardee

WEDNESDAY

Professor John Gillies FRSE on his life growing up in North Uist and his journey rediscovering the language during the renaissance of Gaelic. An t-Àrd-ollamh Iain MacIllIosa FRSE a’ bruidhinn mun bheatha aige a’ fàs suas ann an Uibhist a Tuath agus an t-slighe aige gu bhith ag ath-lorg a’ chànain aig àm ath-bheòthachadh na Gàidhlig.

Professor John Gillies FRSE on his life growing up in North Uist and his journey rediscovering the language during the renaissance of Gaelic. / An t-Àrd-ollamh Iain MacIllIosa FRSE a’ bruidhinn mun bheatha aige a’ fàs suas ann an Uibhist a Tuath agus an t-slighe aige gu bhith ag ath-lorg a’ chànain aig àm ath-bheòthachadh na Gàidhlig.

THURSDAY

Cast your minds through the RSE Fellowship, past and present, and celebrate some prominent figures in the Gaelic community.

Across our long history, Gaelic-speaking Fellows and Gaelic scholars have made considerable contributions to the RSE’s mission.

FRIDAY

We interview Young Academy of Scotland member Dr Fiona Heatlie, who shares her journey into learning Gaelic, its importance in education and her advice for new language learners.

Hear from Fiona Heatlie, a member of the Young Academy of Scotland, on her involvement with Gaelic medium education and her journey with Gaelic.

Sunday

To end the week, we provide concepts for incorporating Gaelic into the RSE brand, including our name and mission.

Throughout history, language evolves, and the names of organisations grow with them (we’ve been known by many, even the clunky Edinburgh Society for Improving Arts and Sciences).

To mark the end of World Gaelic Week, we imagine a day when we take on the Gaelic name, infusing Scotland’s cultural heritage into Scotland’s National Academy.  Please note, that these are only concepts for World Gaelic Week and are not officially the RSE brand (yet!). Visit the branding and logos page for the RSE branding pack.

Text
The Royal Society of Edinburgh
Knowledge made useful

Text, letter
Comann Rìoghail Dhùn Èideann
Eòlas ga dhèanamh Feumail

Gàidhlig

Tha Comann Rìoghail Dhùn Èideann a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig – a tha ag amas air ìomhaigh na Gàidhlig a thogail tro iomairtean, pròiseactan agus tachartasan. An t-seachdain-sa, bidh sinn a’ taisbeanadh buill den lìonra RSE a bhios a’ toirt dhuinn an cuid sgeulachdan agus beachdan air a’ Ghàidhlig.

’S e cànan Ceilteach a th’ anns a’ Ghàidhlig a tha Gàidheil na h-Alba air a bhith a’ bruidhinn fad còrr is 1,500 bliadhna. Tha a’ Ghàidhlig, a tha na pàirt bhunaiteach de dhualchas is dearbh-aithne chultarail na h-Alba, le dualchas beairteach de litreachas, ealain, agus beul-aithris, a’ soirbheachadh ann an Alba.

Thig còmhla ruinn gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh air feadh na cruinne bho 20-26 Gearran.

Na faclan Gàidhlig a th’ agad mar-thà.
Sgaoilidh sinn facal Gàidhlig gach latha air Twitter RSE. Tha àireamh iongantach de dh’fhaclan Beurla a’ tighinn gu dìreach bhon Ghàidhlig. Uaireannan chan eil na faclan seo, a tha fhathast gan cleachdadh an Alba, air am fuaimneachadh san aon dòigh ris a’ Ghàidhlig agus tha iad a’ tighinn gu dìreach bhon Ghàidhlig (no bho Ghàidhlig na h-Èireann).

Diluain

Tha Julie Fowlis FRSE, ag innse mar a tha a’ Ghàidhlig air a fighe a-steach do chultar na Alba agus mar a thug sgeulachdan an lùb cruthan-tìre Uibhist a Tuath brosnachadh dhi.

Julie Fowlis FRSE, describes how Gaelic is woven into the fabric of Scotland and how stories contained within the landscapes of North Uist have inspired her.

Dimàirt

Dh’iarr sinn air an Dr Anndra Jennings, neach-buannachaidh Lìonraidhean Rannsachaidh RSE mu cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig san rannsachadh aige: Scottish Island Futures 2050 and Beyond.

‘Chan urrainnear cus cuideam a chur air cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig ann a bhith a’ cumail suas coimhearsnachd bheothail, mhisneachail ann an Innse Gall. Tha i aig cridhe fèin-aithne na coimhearsnachd, agus bidh i na bunait chànanach is chultarach a bheir comas do na h-eileanan dèiligeadh ri bagairtean, dùbhlain, agus cothroman san àm ri teachd. Gu cinnteach chan e cànan an àm a dh’fhalbh a th’ anns a’ Ghàidhlig.’

Dr Andrew Jennings, UHI
Neach-buannachaidh Lìonraidhean Rannsachaidh RSE
Pròiseact: Eileanan na h-Alba san Àm ri teachd 2050 is nas fhaide air adhart / Scottish Island Futures 2050 and Beyond
A man wearing a suit and tie smiling at the camera
Dr Andrew Jennings, UHI
Neach-buannachaidh Lìonraidhean Rannsachaidh RSE

Diciadain

An t-Àrd-ollamh Iain MacIllIosa FRSE a’ bruidhinn mun bheatha aige a’ fàs suas ann an Uibhist a Tuath agus an t-slighe aige gu bhith ag ath-lorg a’ chànain aig àm ath-bheòthachadh na Gàidhlig.

Professor John Gillies FRSE on his life growing up in North Uist and his journey rediscovering the language during the renaissance of Gaelic. / An t-Àrd-ollamh Iain MacIllIosa FRSE a’ bruidhinn mun bheatha aige a’ fàs suas ann an Uibhist a Tuath agus an t-slighe aige gu bhith ag ath-lorg a’ chànain aig àm ath-bheòthachadh na Gàidhlig.

Diardaoin

Coimhead air ais air Caidreachas an RSE san àm a dh’fhalbh agus san latha an-diugh agus comharraichidh sinn daoine cudromach ann an coimhearsnachd na Gàidhlig.

Across our long history, Gaelic-speaking Fellows and Gaelic scholars have made considerable contributions to the RSE’s mission.

Dihaoine

Nì sinn agallamh leis an Dr Fiona Heatlie, ball de dh’Acadamaidh Òg na h-Alba, a tha ag innse dhuinn mu a turas gu bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig, cho cudromach ’s a tha an cànan ann am foghlam agus a comhairle do luchd-ionnsachaidh ùra. An Dr Fiona Heatlie, Ceannard Rannsachaidh air Leasachadh Gnothachais, Oilthigh Ghlaschu.

Hear from Fiona Heatlie, a member of the Young Academy of Scotland, on her involvement with Gaelic medium education and her journey with Gaelic.

Didòmhnaich

Aig deireadh na seachdain, bidh sinn a’ toirt seachad bun-bheachdan airson a bhith a’ toirt a-steach na Gàidhlig dhan bhrannd aig RSE, a’ gabhail a-steach ar n-ainm agus ar misean.

Tron eachdraidh, bidh cànan ag atharrachadh agus a’ fàs, agus tha ainmean bhuidhnean ag atharrachadh còmhla riutha (tha sinn eòlach air mòran aca, fiù ’s ainm fada toinnte Comann Dhùn Èideann airson Leasachadh Ealain is Saidheansan).

Gus deireadh Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh, bidh sinn a’ beachdachadh air latha nuair a ghabhas sinn ris an ainm Ghàidhlig, a’ toirt dualchas cultarach na h-Alba a-steach do Acadamaidh Nàiseanta na h-Alba.  Thoir an aire, nach eil annta seo ach bun-bheachdan airson Seachdain na Gàidhlig agus nach eil iad mar phàirt oifigeil de bhrannd an RSE (fhathast!). Tadhail air an duilleag branndaidh is suaicheantasan againn airson pasgan branndaidh RSE.

Text
The Royal Society of Edinburgh
Knowledge made useful

Text, letter
Comann Rìoghail Dhùn Èideann
Eòlas ga dhèanamh Feumail